PROGRAM: NON STOP
CONTACTEAZă-ne La 0744294016

Pensia de urmaș: Asigurarea Viitorului în Momentele Dificile

Cuprins

Introducere

În fața pierderii, provocările financiare devin copleșitoare. Pensia de urmaș în România aduce lumină în întunericul financiar. Acest blog explorează detaliile esențiale, oferind sprijin în momentele dificile. Vom aduce claritate și înțelegere celor în căutare de sprijin esențial.

Ce este pensia de urmas

Pensia de urmaș reprezintă o alocare lunară, exprimată procentual din pensia pe care ar fi primit-o sau a primit-o persoana decedată. Această prestație se adresează celor apropiate din familie și este gestionată de aceeași instituție care a acordat pensia persoanei decedate.

Cum se calculeaza cuantumul pensiei de urmaş cuvenit ? 

Pensia de urmaș este calculată în funcție de următoarele criterii:

 • Din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în conformitate cu prevederile legale, a susținătorului decedat.
 • Din pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a avut loc înainte de îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Acest lucru se aplică inclusiv în situații în care susținătorul era în plată cu o pensie de invaliditate de orice grad, o pensie anticipată sau o pensie anticipată parțială.

Cuantumul pensiei de urmaș este stabilit procentual în funcție de punctajul mediu anual realizat de susținător. Acest punctaj se referă la pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în conformitate cu prevederile legale, susținătorul decedat. Sau, după caz, se ia în considerare punctajul mediu anual aferent pensiei de invaliditate de gradul I. Procentele variază în funcție de numărul de urmași îndreptățiți:

 • 50% – pentru un singur urmaș;
 • 75% – pentru 2 urmași;
 • 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași.

Excepție!!! Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

În ce condiţii se acorda pensia de urmaş ? 

Absența unui părinte din viața unui copil creează un dezechilibru atât moral, cât și financiar. În recunoașterea acestei realități, legislația intervine pentru a oferi o compensație sub forma pensiei de urmaș, conform articolului 84 din Legea nr. 263/2010.

Conform prevederilor acestui articol, limitele temporale pentru beneficiul copilului sunt stabilite astfel:

 • Până la vârsta de 16 ani, în situația în care nu urmează studii continue.
 • Dacă urmează studii, într-o formă de învățământ conform legii, poate beneficia de pensie  până la vârsta de 26 de ani.
 • În cazul în care copilul suferă o invaliditate de orice grad până la vârsta de 16 ani, respectiv până la 26 de ani dacă este în continuare la școală, sprijinul financiar din partea statului se acordă pe întreaga durată a invalidității.

Acte necesare

Pentru a solicita pensia de urmaș, este necesar să depui următoarele documente, în funcție de situație:

Documente generale:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș ;
 • Actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal (original și copie);
 • Decizia medicală asupra capacității de muncă, în cazul în care este relevant (original, după caz);
 • Decizia de pensie sau talonul de plată a pensiei, dacă susținătorul decedat era pensionar (copie);
 • Adeverința de studii originală pentru urmașii cu vârsta peste 16 ani (elevi sau studenți);
 • Actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat era pensionar (copie);
 • Copie FIAM (formular pentru înregistrarea accidentului de muncă), în caz de deces cauzat de accident de muncă;
 • Copie BP2 și copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională;
 • Declarație pe propria răspundere prin care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului.

Cererea pentru pensia de urmaș, însoțită de documentele justificative, se depune la casa teritorială de pensii unde solicitantul își are domiciliul.

Documente suplimentare în cazul ne-pensionarilor:

 • Carnetul de muncă (original și copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • Alte acte privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu;
 • Livretul militar (original și copie);
 • Diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie), împreună cu adeverința corespunzătoare;
 • Dovada echivalării cursurilor în străinătate de către statul român;
 • Adeverință privind stagiile de cotizare în alte sisteme de asigurări sociale;
 • Adeverință privind sporurile cu caracter permanent;
 • Adeverință privind stagiul de cotizare în condiții speciale.

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

 • carnetul de muncă (original si copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale și deosebite, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004;
 •  alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Ce ce criterii se fundamentază calculul pensiei de urmaș? 

Cuantumul acesteia se determină din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, sau din pensia de invaliditate de gradul I, în situația în care decesul susținătorului a survenit înainte de îndeplinirea condițiilor necesare pentru a obține pensia pentru limită de vârstă.

Cand se acorda pensia de urmas

Obținerea pensiei de urmaș se acordă:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în
  termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al
  cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această
  dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la
  data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de
  30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care
  îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare,
  ulterior decesului susținătorului.

În situația în care cererea a fost depusă cu depășirea termenului de 30 de zile, pensia de urmaș se
acordă şi se plătește de la data înregistrării cererii.

Noua versiune a legislației privind pensia de urmaș stipulează:

 • Art. 76:
  Copiii beneficiază de pensie de urmaș în următoarele condiții:
  a) până la vârsta de 16 ani;
  b) în perioada studiilor, până la terminarea acestora, fără a depăși 26 de ani;
  c) pe durata invalidității, dacă aceasta apare în perioada menționată anterior.

‼️ La 16 ani, copiii prezintă adeverința școlară.

‼️ La începutul fiecărui an școlar, se depune adeverință privind participarea la cursuri.

 • Art. 77:
  (1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.
  (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
 • Art. 78:

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, în cazul decesului soțului susținător produs ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

 • Art. 79:

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 77 și la art. 78 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit codului fiscal sau dacă acestea sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 • Art. 80:

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.(sursă http://www.cjpbacau.ro/wp-content/uploads/prestatii/Pensia_de_urmas.htm)

Recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaș

Recalcularea pensiei de urmaș poate avea loc în următoarele situații:

 • adăugarea veniturilor 
 • stagiilor de cotizare, valorificarea altor documente sau depunerea de declarații rectificative.

Drepturile recalculate sunt acordate începând cu luna următoare cererii. Documentele necesare includ cererea de recalculare, talonul de pensie, actul de identitate și adeverințe pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001. Revizuirea pensiei se poate face din oficiu sau la cererea pensionarului în cazul unor diferențe constatate. Sumele rezultate sunt acordate sau recuperate în termen de 3 ani de la constatarea diferențelor.

Suspendarea plăţii pensiei de urmaş

• Dacă pensionarul sau beneficiarul de urmaș își stabilește domiciliul în alt stat cu care România are o convenție de reciprocitate, pensia poate fi plătită de către acel stat.
• Pensionarul sau beneficiarul de urmaș trebuie să participe la revizuirea medicală și programele recuperatorii pentru a menține drepturile de pensie.
• Dacă pensionarul de urmaș realizează venituri lunare din diverse activități sau copilul depășește jumătate din programul normal de lucru, se suspendă plata pensiei.
• Plata pensiei se suspendă pentru copiii beneficiari care depășesc vârsta de 16 ani fără a demonstra continuarea studiilor.
• Soțul supraviețuitor poate pierde pensia dacă realizează venituri mari, se recăsătorește, optează pentru alt tip de pensie sau la cererea sa.

Situații excepționale în care pensia de urmaș NU este acordată soțului supraviețuitor

Da, există excepții pentru acordarea pensiei de urmaș soțului supraviețuitor. Durata căsătoriei nu mai este un factor principal, ci se pune accentul pe starea medicală a soțului supraviețuitor sau circumstanțele decesului partenerului. Există două scenarii reglementate:

1) soțul supraviețuitor cu invaliditate grad I sau II, indiferent de vârstă, beneficiază de pensie de urmaș după o căsătorie de cel puțin un an;

2) în cazul decesului datorat unui accident de muncă sau boli profesionale, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă sau durata căsătoriei, cu condiția ca veniturile lunare să fie sub 35% din câștigul salarial mediu brut.

 Pensia de Urmaș în Context Internațional

Înainte de a-l solicita, trebuie să verificați:

 • în sistemul de securitate socială al cărei țări a fost asigurată ruda decedată
  dacă țara respectivă acordă ajutoare de deces
 • ce condiții se aplică plății ajutoarelor de deces în țara respectivă
  dacă sunt îndeplinite condițiile în cauză.

Ce țară va plăti

În situația în care ruda decedată beneficia de pensii din mai multe țări UE, responsabilitatea plății ajutorului de deces și/sau pensiei de urmaș este determinată astfel:

 • Țara Ultimului Loc de Rezidență: Dacă ruda decedată a primit o pensie în țara în care a locuit ultima dată, aceasta este responsabilă pentru plățile respective.
 • Țara cu Cele Mai Multe Cotizații: Dacă ruda a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială al unei țări, aceasta poate deveni responsabilă pentru ajutorul de deces și/sau pensia de urmaș.

În ambele scenarii, cererea trebuie depusă la casa de asigurări sociale la care a fost înregistrată persoana decedată, în țara în care aceasta a locuit.

Unde se depune cererea

În mod obligatoriu, cererea trebuie depusă la autoritatea pentru securitate socială la care a fost înregistrată ruda decedată, în ultimul său loc de rezidență. Autoritățile naționale vor examina cererea și o vor transmite țării UE responsabilă.

Pensia de urmaş a soţului supravieţuitor - ce trebuie să ştim?

Soțul supraviețuitor, îndeplinind condițiile legale pentru pensia de urmaș după decesul soțului, poate opta pentru varianta cea mai avantajoasă. La pensionarea standard, fără penalizări pentru 15 ani de căsătorie; pentru durate mai scurte, se aplică 0,5% reducere pentru fiecare lună în minus sau 6% pentru fiecare an sub pragul minim de 10 ani. Se acordă pensie de urmaș indiferent de vârstă pe durata invalidității de gradul I sau II, la o căsătorie de cel puțin 1 an.

Excepții și Prevederi Speciale în Acordarea Pensiei de Urmăș

În caz de deces datorat accidentului de muncă sau bolii profesionale, pensia se acordă indiferent de vârstă și durată de căsătorie, cu condiția ca veniturile să nu depășească 35% din câștigul salarial mediu brut. Beneficiarii care nu îndeplinesc aceste condiții primesc pensie timp de 6 luni, cu excepția celor cu copii sub 7 ani, care beneficiază până la împlinirea vârstei de 7 ani a ultimului copil. În ambele cazuri, beneficiarii nu pot obține venituri lunare din activități diverse, exceptând situațiile în care aceste venituri sunt sub 35% din câștigul salarial mediu brut. Cei eligibili pentru o pensie proprie, îndeplinind condițiile pentru pensia de urmaș, pot opta pentru varianta cea mai avantajoasă.

Întrebări Frecvente (FAQ)

NU se poate cumula pensia proprie cu pensia de urmaș!

În general, statutul de angajat nu afectează dreptul la pensia de urmaș pentru soție. Totuși, este recomandat să verifice legislația specifică pentru detalii precise.

Pensia de urmaș pentru văduve se acordă supraviețuitoarei persoanei decedate, conform unor reguli specifice, oferind sprijin financiar în urma pierderii soțului.

Da, poți pierde parțial sau integral pensia de urmaș în cazul angajării, în funcție de legislația specifică din țara ta.

Cuantumul pensiei de urmaș după soț se calculează în funcție de punctajul mediu anual al pensiei pentru limită de vârstă sau pensiei de invaliditate a soțului decedat, iar procentele variază în funcție de numărul de urmași.

Concluzie

În concluzie, pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar esențial în fața pierderii unui susținător. Cuantumul este determinat în funcție de pensia acestuia, iar legislația oferă sprijin extins, inclusiv pentru studii sau perioade de invaliditate. Procesul de depunere a documentelor este detaliat, iar suspendarea plății poate interveni în anumite condiții. În context internațional, cererea trebuie depusă la autoritatea din țara ultimului loc de rezidență, iar plățile se stabilesc în funcție de diverse criterii. Pensia de urmaș reprezintă un suport vital în dificultățile create de absența unui susținător.

Iuliana Funerar: Profesionalism și Empatie în Serviciile Funerare

Cu peste 17 ani de experiență în domeniul funerar, Iuliana Funerar se distinge prin profesionalism și empatie în oferirea serviciilor de repatriere decedați și organizare a ceremoniilor funerare. Echipa dedicată nu doar că se ocupă de aspectele logistice ale serviciilor funerare, dar acordă, de asemenea, atenție nevoilor familiilor, inclusiv celor care pot beneficia de pensia de urmaș.

În situații sensibile, firma Iuliana Funerar oferă suport în gestionarea documentației pentru pensia de urmaș și în organizarea ceremoniilor funerare, creând astfel o experiență completă și îngrijită pentru clienți în timpul acestor momente dificile.

Distribuie Acest Blog
Facebook
WhatsApp
Email

Cere o ofertă de preț personalizată pentru serviciul de repatrieri decedați